link do FACE

Wróć


Drukuj
 

Umowa sprzedaży

 

W dniu .....................................................   w  ...........................................................................
  (miejscowość)

pomiędzy:

1.   ............................................................................................,  synem  ...................................,
(imię/ imiona i nazwisko)   (imię ojca)
      zamieszkałym w  ..................................................................................................................
  (adres stałego zamieszkania - zameldowania)

      legitymującym się dowodem osobistym nr .........................................................................

      (NIP ...........................................................; PESEL ...........................................................)

      oraz pozwoleniem na broń do celów łowieckich wydaną w dniu .........................................

      seria ........... nr ................................. przez ..........................................................................
  (nazwa właściwego organu Policji)

      zwanym dalej Sprzedającym, z jednej strony, a

 

2.   ...........................................................................................,  synem  ....................................,
(imię/ imiona i nazwisko)   (imię ojca)
      zamieszkałym w  ..................................................................................................................
  (adres stałego zamieszkania - zameldowania)

      legitymującym się dowodem osobistym nr .........................................................................

      (NIP ...........................................................; PESEL ...........................................................)

      oraz zaświadczeniem uprawniającym do nabycia broni z dnia ...........................................

      wydanym przez .....................................................................................................................
  (nazwa właściwego organu Policji)

zwanym dalej Kupującym, ze strony drugiej, zawarta została umowa następującej treści:

§1

1.   Sprzedający oświadcza, iż jest właścicielem broni myśliwskiej ..........................................
      ..............................................................................................................................................

(rodzaj broni (kulowa, śrutowa), nr seryjny broni, nazwa i kaliber)

      zwaną dalej przedmiotem umowy

 

2.   Kupujący oświadcza, iż dokonał oględzin i stan przedmiotu umowy jest mu znany.

§2

Strony zgodnie ustalają cenę sprzedaży na kwotę .................................... zł (słownie złotych:
....................................................................................................................................................

§3

1.   Sprzedający sprzedaje, a kupujący nabywa wymieniony w §1 ust. 1 przedmiot umowy za
cenę określoną w §2.

2. *)Zapłata ceny następuje w momencie podpisania niniejszej umowy i odbiór zapłaty
kwituje niniejszym sprzedający.

    *)Zapłata ceny nastąpi ............................................................................................................
  (data zapłaty, ewentualnie wysokość i termin zapłaty rat)

§4

Ewentualny podatek od czynności cywilno - prawny obciąża Kupującego.

§5

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy kodeksu
cywilnego.

§6

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze stron.

 

*) niepotrzebne skreślić

 


Sprzedający
 
Kupujący
 
.................................. ..................................
 
 
Copyright (C) 2002-2013 PZŁ. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Design by TORN.